Úvodná stránka

Zimný štadión bol po jeho najväčšej rekonštrukcii uvedený do prevádzky v auguste 2019. Dobudovaním pribudol na Slovensku ďalší zimný štadión, ktorý vie byť celoročne prevádzkovateľný.

Otvorenú umelú ľadovú plochu odovzdalo mesto 5.9.1972 do užívania TJ ZSNP Žiar nad Hronom. V rámci akcie „Z“ ju vybudovali občania. Výstavba diela, ktoré bolo súčasťou volebného programu, si vyžiadala náklad 5 miliónov Kčs. Ľadovú plochu otváral slávny československý krasokorčuliar, olympijský víťaz, Ondrej Nepela 5.11. 1972.
V roku 1993 bola dobudovaná futbalová tribúna so šatňami a hygienickým zázemím.
V roku 2000 sa zrealizovala rekonštrukcia trubkových rozvodov v ploche a vybudovala sa nová plocha s lešteným betónom s možnosťou využívania aj v letnom období na in-line korčuľovanie, hokejbal a iné športové aktivity.
V roku 2002 sa zrealizovala výstavba oceľovej konštrukcie a provizórne zastrešenie štadióna.
V roku 2005 sa realizovali menšie stavebné práce (betónové konštrukcie) a čiastočné opláštenie z kratších strán.
Po finančnej kríze v roku 2009 a ukončení prevádzky zimného štadióna, získala zimný štadión do dlhodobého prenájmu naša spoločnosť. Od prvých chvíľ sme začali vyvíjať aktivity na navrátenie hokeja a opätovné spustenie prevádzky zimného štadióna …. tam začal Náš príbeh.

O hale

 • Kapacita haly: 2 025 miest
  • počet miest na sedenie: 1 428
  • počet miest na státie: 530
  • počet miest pre imobilných: 10
  • počet miest V.I.P. : 57
 • Rozmer hracej plochy: 57 x 27 m
 • Plocha z lešteného betónu
 • Videokocka:
  • 4 hlavné veľké obrazovky
  • 4 pomocné malé panely
 • Hlavné vstupy pre divákov: 2
 • Vedľajšie  únikové východy pre divákov: 2
 • Technické vstupy: 3 (2x brána)

Príbeh

Zimný štadión sme získali do nájmu v roku 2010, nakoľko sezónou 2008/2009  bola ukončená jeho prevádzka z dôvodu finančnej krízy. Viedla nás k tomu láska k hokeju a citový vzťah k miestu, kde sme prežili športové detstvo a mladosť.  Hlavným účelom bolo zabezpečiť bezpečnosť a vykonávať tam dočasne športové aktivity a to predovšetkým hokejbal. Hneď prvý rok počas mesiacov jún až august došlo 4 x k vytopeniu celého areálu, čo sa zopakovalo aj v rokoch 2011 a 2014. Vznikli tým obrovské škody na samotnej stavbe, technológiách a bezpečnostných čpavkových systémoch.   Taktiež sme museli riešiť odcudzenie elektrických káblov, ktoré sa zlodeji rozhodli „odpojiť“ sekerou a pod prúdom (samozrejme a našťastie bez akýchkoľvek zdravotných následkov). Podarilo sa nám realizovať  opatrenia, čím sme stabilizovali situáciu daného územia a našli sme technické riešenie, ktoré zabránilo opätovnému vytápaniu. Tieto opatrenia ako aj nevyplatené poistné udalosti nás stáli nemalé finančné prostriedky.

Našim hlavným cieľom bolo, aby sa na zimnom štadióne stále športovo žilo a udržať ho v stave spôsobilom na prípadné spustenie ľadovej plochy. Realizovali sa tu rôzne športové podujatia pre materské a základné školy, hrával sa tu in line hokej a hlavne hokejbal. Už v sezóne 2010/2011 sa naše družstvo predstavilo v najvyššej súťaži – Slovenskej hokejbalovej extralige, ako jediný zástupca z Banskobystrického kraja.

Žiaľ, poveternostné podmienky v prechodných obdobiach spôsobovali, že vyzrážaná voda pod strešnou konštrukciou kvapkala na samotnú plochu a táto plocha bola nespôsobilá na jednotlivé zápasy. Obrátili sme sa preto na mesto s požiadavkou na zateplenie strešnej konštrukcie aspoň nad samotnou hracou plochou, čím by sa eliminovalo toto orosovanie a kvapkanie. V tom čase však neboli finančné prostriedky na opravu či rekonštrukciu strechy, tak sme hľadali spôsoby, ako sa vysporiadať s ďalšou výzvou. Vtedy sa na Slovensku rozbiehali projekty s fotovoltaickými elektrárňami. Tento model sme použili na samofinancovanie zateplenia strechy. Zateplenie strechy nad hracou plochou, ako aj samotnú fotovoltaickú elektráreň, sme zrealizovali z úverových zdrojov, ktoré sú splácané z výnosov fotovoltaickej elektrárne. To znamená, že všetko, čo elektráreň vyrobí, ide na splácanie tohto úveru. Orosovanie a kvapkanie na plochu prestalo.

Stále sme dúfali, že na zimný štadión sa raz môže vrátiť aj ľadový hokej. Od roku 2013 sme začali intenzívne vyvíjať aktivity k tomu, aby bolo možné tento zimný štadión zrekonštruovať a opätovne spustiť do prevádzky ľadovú plochu. Zabezpečili sme štúdie, prípravné projektové a inžinierske práce súvisiace s vydaním stavebných povolení, projektové práce počas realizácie stavby až po kolaudáciu. V priebehu rokov dochádzalo k neustálym zmenám, ktorých zapracovanie sme zabezpečili rovnako my. 

Vďaka p. primátorovi Petrovi Antalovi, poslancom mestského zastupiteľstva, p. riaditeľovi Technických služieb Igorovi Rozenbergovi a neskromne poviem, že aj vďaka nám, sa v roku 2017 spustila veľká rekonštrukcia zimného štadióna. Počas tejto rekonštrukcie realizovanej Technickými službami sme aj my sami zrekonštruovali transformátorovú stanicu a osadili nový hlavný rozvádzač. Všetky tieto naše investície sú financované z navýšeného úverového rámca. Všetko toto technické zhodnotenie nášho a prenajatého majetku odpisujeme.

Nájomná zmluva s Mestom Žiar nad Hronom bola v roku 2010 stavaná takým spôsobom, že prevádzkové náklady, ktoré znášalo mesto v čase neprevádzkovania, nám poskytla formou dotácie a všetky prevádzkové náklady sme následne znášali my. Zmluva bola urobená tak, že v prípade, ak by zimný štadión opätovne zahájil prevádzku, dotácia na prevádzku zimného štadióna bude navýšená a celá táto prevádzka pôjde na naše náklady. V roku 2017, keď prišlo k samotnej realizácii rekonštrukcie zimného štadióna, došlo na základe požiadavky mesta k zmene tohto konceptu. Investorom sa stali Technické služby, ktoré sa stali vlastníkom  zimného štadióna a prijímateľom dotácie z mestského rozpočtu na jeho prevádzku. Technické služby zabezpečujú kompletnú prevádzku zimného štadióna a my sme sa zaviazali zabezpečovať športovú činnosť hokejovej mládeže. Mesto teda dáva dotáciu Technickým službám na prevádzku zimného štadióna, my prispievame Technickým službám na prevádzku štadióna formou nájmu. Zimný štadión je domácim stánkom seniorského hokejového družstva MŠK Žiar nad Hronom a nášho mládežníckeho klubu. Na vlastnú športovú činnosť ako aj splácanie úveru si musíme zarobiť sami svojou hospodárskou činnosťou, ktorá spočíva v predaji reklamného priestoru a prenájmu ľadovej plochy.

Kontakt

info(a)sporttrend.eu

Ing. Peter Šoltés, +421 905 482 720, gm@hksporttrend.sk

SPORT TREND, s.r.o.
SNP 33
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 44 502 800
Obchodný register OS Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vlož.č.: 15788/S